Statutair doel van Boazbank Beheersfonds

Met betrekking tot het doel van de stichting is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:

 1. De stichting heeft ten doel aan het door haar te verwerven liquidatiesaldo van de ontbonden Coöperatieve Spaarbank BOAZ voor Vianen en Omstreken B.A. en eventueel verder nog door de stichting te verwerven baten, een of meer bestemmingen te geven ten algemenen nutte, in het bijzonder van de inwoners van Vianen en de aangrenzende gemeenten, zijnde het werkgebied van de voormalige BOAZ-bank.

 2. De stichting tracht dit doel te bereiken:
  1. door het beheren van haar vermogen zolang en voorzover het nog niet is aangewend tot het beoogde doel;
  2. door het na onderzoek en/of overleg met daarvoor in aanmerking komende personen en instanties aanwijzen van objecten waarvoor het vermogen van de stichting of een gedeelte daarvan in overeenstemming met het doel van de stichting zou kunnen worden aangewend;
  3. door het doen uitvoeren van - of medewerken aan - de uitvoering van objecten als sub b. bedoeld of het financieren daarvan en/of het ter beschikking stellen van gelden of bijdragen ter realisering van dergelijke objecten;
  4. door het overdragen van vermogensbestanddelen van de stichting en het doen van schenkingen mits in zodanige vorm en/of onder zodanige bepalingen dat een en ander zal strekken ten algemenen nutte;
  5. door alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. Het vermogen van de Stichting bestaat uit het bedoelde liquidatiesaldo per 1 januari 1982 van de spaarbank en voor het overige zal het vermogen van de Stichting bestaan uit de door haar te verwerven roerende en onroerende zaken en liquide middelen.

 4. De inkomsten van de Stichting zullen bestaan uit de rendementen van haar eigen vermogen en voorts uit alles dat wordt verkregen uit erfstelling,legaat of schenking.

 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op